Vedtægter​ ​for​ ​foreningen​ ​Frederiksberg​ ​Parkour

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Frederiksberg Parkour.
Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune.

§2. Formål
Foreningens formål er at udbyde trivselsfremmende aktiviteter, særligt for børn og unge,
med afsæt i parkour og lignende aktiviteter og events der hviler på leg og bevægelse.

§3. Medlemskab og kontingent
a. Medlemskab er åbent for alle der kan tilslutte sig foreningens formål.
b. Udmeldelse er muligt ved udløb af hver kontingent-periode og skal ved skriftlig
henvendelse til kassereren. Udmeldelse medfører sletning fra foreningens kartotek samt
øjeblikkeligt ophør af alle medlemsgoder. Medlemskab forudsætter rettidig betaling af det til
enhver tid gældende kontingent. Manglende betaling betragtes som en de facto udmeldelse.
c. Medlemskab af foreningen er kontingentfrit for medlemmer af bestyrelsen.
d. Størrelse og frekvens på kontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen.
e. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som enten ikke respekterer nærværende
vedtægter eller på anden måde modarbejder foreningens formål. Ekskluderingen skal være
sagligt begrundet og kan blive prævet ved en ordinær generalforsamling.

§4. Generalforsamling.
a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
finder sted hvert år inden udgangen af april og indvarsles pr. e-mail til alle medlemmer
senest 14 dage før. Dagsorden udsendes 3 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af det foregående års regnskab
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af to medlemmer til bestyrelsen samt valg af en suppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
b. Emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens
punkt 5, skal sendes pr. e-mail til bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
c. Stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer som ikke er i restance med
kontingent. For medlemmer under 18 år, overgår stemmeretten dog til den pågældendes
værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hvert medlem har én stemme.
d. Alle beslutninger (vedtægtsændringer og opløsning af foreningen undtaget, se §6) på en  generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der stemmes ved simpel
håndsoprækning, medmindre et medlem fremsætter et begrundet ønske om anonym skriftlig
afstemning.
e. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling til enhver tid. Herudover har
ethvert medlem mulighed for at bede bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, forudsat at medlemmet har skriftlig opbakning fra mindst 50 % af
foreningens medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i så fald pr. email
indenfor 2-4 uger efter at bestyrelsen skriftligt har modtaget den begrundede anmodning
herom, og afholdes 14 dage efter indkaldelsen.

§5. Bestyrelsen
a. Foreningens ledelse og daglige drift forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af fire
medlemmer. De fire medlemmer vælges for en to-årig periode, således at der vælges to i
lige år og to i ulige år.
b. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer samt to menige medlemmer.

§6. Økonomi, regnskab og daglig drift
a. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision af ekstern revisor
finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
b. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.
c. Foreningens daglige økonomi forestås af kassereren i samarbejde med formanden. Kun
disse har adgang til foreningens konto og netbank, og foreningen tegnes af enten formand
eller kasserer.

§7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
a. Ændringer til nærværende vedtægter kan vedtages på en generalforsamling såfremt der
er fremmødt mindst 2/3 af foreningens medlemmer og disse alle stemmer herfor. Er dette
ikke tilfældet skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringer i så
fald kan vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, uanset antal.
b. Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling på samme betingelser som
fremgår af §6a. I tilfælde af opløsning af foreningen, skal al eventuel formue tilhørende
foreningen doneres til en eller flere almennyttig(e) og/eller humanitær(e) organisation(er),
dog først efter at medlemmer har fået tildelt evt. tilgodehavende på foreningens konto.
Modtageren eller modtagerne af den eventuelle formue bestemmes på den opløsende
generalforsamling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling,
Frederiksberg d. 03-12-2017

Formand – Natasha Ivanova

Kasserer – Luna Maj Vestergaard

Menigt medlem – Jonas Kamp

Menigt medlem – Bastian Lund Hansen